Reglement

LindaHannahklREGLEMENT

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting van deelname door de organisatie ten gevolge hebben.

Algemeen

 • De Walk4Brains is geen wedstrijd. Het karakter van het evenement is een fonds wervend sportevenement.
 • Deelnemers kunnen als individuele deelnemer of in teamverband deelnemen.
 • Indien als team wordt deelgenomen, dient iedere deelnemer zich afzonderlijk te registreren.
 • Iedere deelnemer verplicht zich zelf door de inschrijving minimaal een sponsorbijdrage van € 150,-  op te halen voor hersentumor onderzoek, waarbij het streven is daar het tienvoudige van te maken.  Dit alles kan op de actiepagina bij worden gehouden.
 • Heb je geen sposnorgeld opgehaald, dan dien je als je mee wilt doen aan de Walk4Brains inschrijfgeld te betalen, dit is minimaal  een donatie van 25 euro per persoon.

Voorwaarden voor deelname

 • Iedereen kan deelnemen. Er is geen leeftijdsgrens aan verbonden.
 • Kinderen jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen na schriftelijke toestemming van ouder/voogd en onder verantwoordelijke begeleiding van minimaal 1 volwassene.
 • Deelname is geheel voor eigen risico.
 • Deelname aan de tocht is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers die het minimale sposnorbedrag hebben opgehaald.
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de Stichting Stophersentumoren.nl ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • Als een deelnemer door ongeacht welke reden niet meer kan deelnemen aan de Bergentocht, is teruggave STOPhet1van het inschrijfgeld niet mogelijk.
 • Het is niet mogelijk om terugbetaling van donaties te vorderen van de organisatie.
 • De deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schaden, die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt.

De route

 • De routes van de evenementen worden niet op een afgesloten parcours gehouden, maar op de openbare weg.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Zij hebben geen bijzondere rechten.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd.

Veiligheid

 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
 • De Walk4Brains is geen wedstrijd en mag derhalve ook niet als wedstrijd gereden worden.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade aangebracht aan derden (WA verzekering).
 • De deelnemer moet de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

Aansprakelijkheid Walk4Brains organisatoren en vrijwilligers

 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers en supporters.
 • De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. Wanneer naar het oordeel van de organisatie van de walk4Brains bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, bijvoorbeeld ten gevolge van weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden, kan de deelnemer of andere belanghebbende uit dien hoofde geen aanspraak maken op restitutie van de inschrijfkosten of vergoeding van schade en persoonlijk gemaakte kosten.

Akkoord

 • De deelnemer erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en het volledig te hebben aanvaard. Het akkoord wordt bevestigd door online verzending van het inschrijfformulier.
 • Mocht deelname je te zwaar zijn maar wil je toch een bijdrage leveren aan deze actie, kun je je als vrijwilliger inschrijven. Of natuurlijk een deelnemer steunen


Doe ook mee met deze mooie actie voor de kankerbestrijding !